Disclamer-Privacy - De Noordhollandse Golfclub
background-image
de Noordhollandse Golfclub
Disclamer-Privacy

Disclaimer

De website ‘de noordhollandsegolfclub.nl’ komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Noordhollandse Golfclub. De Noordhollandse Golfclub streeft er naar om deze website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Daarbij betracht de Noordhollandse Golfclub grote zorgvuldigheid. Het is echter mogelijk dat inhoud van deze website toch verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend.

De Noordhollandse Golfclub kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de site of van de aangeboden informatie op www.denoordhollandsegolfclub.nl. Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld.

De Noordhollandse Golfclub kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze websites en/of pagina’s en van de informatie die daarop staat.

De Noordhollandse Golfclub behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos worden begrepen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Noordhollandse Golfclub is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.

Mocht u vragen of opmerkingen omtrent deze website hebben en/of informatie op deze website tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via secretariaat@denoordhollandsegolfclub.nl.

De Noordhollandse Golfclub respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal de Noordhollandse Golfclub, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

Wanneer u deze website bezoekt, kan het IP-adres vastgelegd met behulp van een statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Privacy Beleid

de Noordhollandse Golfclub vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar leden en de bezoekers aan onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Persoonlijke gegevens
Uw lidmaatschapsgegevens zijn beschermd door een ledenlogin.
De persoonlijke gegevens die bezoekers aan de website invullen op onze online formulieren worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel.
de Noordhollandse Golfclub stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. de Noordhollandse Golfclub zal zich, indien we bij wet verplicht worden om persoonsgegevens te verstrekken, aan deze wettelijke verplichting houden én aan de eisen zoals deze door de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.
Klikgedrag
Op de website kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, b.v de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat de Noordhollandse Golfclub haar informatieverstrekking en dienstverlening verder kan optimaliseren.
Deze gegevens worden geheel anoniem verwerkt.
Foto’s bij nieuwberichten op de website en op social media
Beeldmateriaal van clubactiviteiten kunnen op onze media gepubliceerd worden. Daarbij zullen onze contentbeheerders uiterst zorgvuldig beoordelen welk beeldmateriaal geschikt is voor openbare publicatie. Als leden de wens hebben om niet afgebeeld te worden, dan kunnen zij dit per email kenbaar maken aan de vereniging via secretariaat@denoordhollandsegolfclub.nl. Als leden geen signaal geven, gaan we er vanuit dat zij impliciet toestemming geven om voor te komen op te publiceren beeldmateriaal.
Meldplicht datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig data-lek hebben. de Noordhollandse Golfclub zal zich aan deze plicht houden. Indien voorgeschreven zullen we een eventueel data-lek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).
Privacybeleid van derden
Mogelijk treft u op de website van de Noordhollandse Golfclub links aan naar andere, niet bij de golfclub behorende websites. de Noordhollandse Golfclub kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens:
de Noordhollandse Golfclub
Sluispolderweg 6
1702 AG ALKMAAR
secretariaat@denoordhollandsegolfclub.nl

Laatst bewerkt: 22 mei 2018