Huishoudelijk Regelement - De Noordhollandse Golfclub
background-image
de Noordhollandse Golfclub
Huishoudelijk Regelement

Huishoudelijk reglement

LIDMAATSCHAP EN KOSTEN

Artikel 1
1. Jaarlijks wordt de per verenigingsjaar verschuldigde clubcontributie vastgesteld op de Algemene Vergadering, waarin de begroting voor het komende boekjaar wordt behandeld en vastgesteld.
2. Bij inschrijving ten tijde van het verenigingsjaar wordt men toegelaten als lid per 1e dag van de maand. De contributie wordt vervolgens per rato gefactureerd.
3. Bij het nieuw toetreden zijn leden eenmalig een clubentreefee verschuldigd.
4. Bij inschrijving voor het lidmaatschap van de Noordhollandse Golfclub wordt u automatisch ingeschreven als lid van de Nederlandse Golf Federatie.
5. Leden kunnen het Bestuur éénmalig verzoeken op grond van de bijzondere omstandigheden hun lidmaatschap te mogen beëindigen om later als herintreder zijn/haar lidmaatschap opnieuw aan te gaan. Daarbij is geen nieuwe entreefee verschuldigd. Hiervoor wordt – voor en door de vereniging – € 125,00 administratiekosten in rekening gebracht.
6. Opzegging of wijziging van het lidmaatschap door een lid kan schriftelijk en aangetekend geschieden vóór 1 december van het lopende jaar. Een opzegging is ook geldig als het secretariaat vóór 1 december het beëindigen van het lidmaatschap heeft bevestigd.
Het lidmaatschap wordt dan gewijzigd of beëindigd per 1 januari van volgend kalenderjaar.

Artikel 2
1. Op grond van de op 22 mei 1987 tussen de vereniging en Golfbaan Sluispolder BV gesloten overeenkomst dienen leden de in artikel 2 genoemde bedragen aan de vereniging te voldoen. Wijzigingen van de tarieven worden elk jaar vóór 1 november aan de leden bekend gemaakt.
2. De verschillende lidmaatschappen en bijbehorende tarieven zijn te vinden op de website of op te vragen bij het secretariaat van de Noordhollandse Golfclub.

De kosten van een lidmaatschap zijn opgebouwd uit een viertal posten:
a) entreefee of inschrijfkosten aan Stichting Sluispolder Financiering
b) jaarfee
c) contributie Noordhollandse Golfclub
d) bijdrage NGF lidmaatschap

Met ingang van 1 januari 2011 is er de mogelijkheid om een lagere eenmalige entree-fee (inschrijfkosten) en een hogere jaarfee te voldoen. Bij beëindiging van het lidmaatschap heeft men dan geen recht op restitutie van deze inschrijfkosten. Het betalen van inschrijfkosten of entreefee is verplicht voor elk nieuw lid. De eenmalige entreefee of de eenmalige inschrijfkosten wordt direct doorbetaald aan Stichting Sluispolder Financiering. De jaarfee wordt direct doorbetaald aan Golfbaan Sluispolder BV.
5. De in dit artikel vermelde jaarfee wordt jaarlijks door Golfbaan Sluispolder BV en de club aangepast; ook het all-in tarief wordt jaarlijks aangepast (door Golfbaan Sluispolder BV en de club). aangepast. Hierbij wordt uitgegaan van het percentage waarmee het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie van het Centraal Bureau voor de Statistiek te Den Haag per ultimo september van het voorafgaand jaar is toe- c.q. afgenomen ten opzichte van hetzelfde indexcijfer van het jaar daarvoor. De berekende bedragen worden naar boven afgerond in hele euro’s.
6. Wanneer een lid niet voldoet aan de verplichting tot betaling van enig in dit artikel genoemd of omschreven bedrag, zal dat leiden tot opzegging van het lidmaatschap door het bestuur, namens de vereniging (artikel 5, lid 1, sub. C van de Statuten van de vereniging ). De door het betreffende lid reeds betaalde entreefee en het club-entreegeld, zullen alsdan niet gerestitueerd worden. Het lid wordt niet van zijn betalingsverplichting ontheven, en wordt verplicht tot het betalen van de gemaakte kosten om de lidmaatschapsgelden te kunnen innen.

Artikel 3
1. De bedragen die de leden ingevolge van de artikelen 1 en 2 voor het komende boekjaar aan de vereniging verschuldigd zijn, worden uiterlijk in de najaarsvergadering van elk jaar bekend gemaakt.

Artikel 4
1. Jaarlijks worden de voorwaarden en de tarieven voor een proeflidmaatschap, zoals clubcontributie en jaarfee, door de vereniging c.q. Golfbaan Sluispolder BV vastgesteld.

2. Voor proefleden gelden de volgende voorwaarden:

a) Het proeflidmaatschap is slechts mogelijk voor een periode van twaalf maanden.
Deze periode behoeft niet gelijk te zijn aan een kalenderjaar.
b) Het proeflid heeft vrij gebruik van de drivingrange, chipping holes, putting green en de par 3 baan.
c) Het proeflid mag vrij gebruik maken van de baan, indien in het bezit van handicap 54. Met golfbaanpermissie mag de baan gespeeld worden tijdens daluren of onder begeleiding van een ervaren speler of professional.
d) Het proeflid heeft recht op toezending van het clubblad.
e) Het proeflid wordt aangemeld voor lidmaatschap bij de NGF
f) Er kan door een proeflid worden deelgenomen aan alle relevante clubactiviteiten
g) Een proeflid heeft nog geen stemrecht tijdens de ALV.

OVERDRAAGBAARHEID
Artikel 5
1. Aan de nabestaanden van ieder lid dat in zijn spelende periode overlijdt en op 22 mei 1987 de leeftijd van 62 had bereikt, wordt door Sluispolder Financiering BV een vergoeding betaald. Dit is een restitutie van de entreefee onder aftrek van een afschrijving van 4% per jaar, waarvan de eerste termijn is vervallen op 1 juli 1987, de tweede op 1 januari 1988 en waarvan de volgende termijnen telkens op 1 januari zullen vervallen.
Eenzelfde restitutie zal plaatsvinden als een lid emigreert naar een ander land. In deze gevallen hoeft geen nieuw intredend en betalend lid te worden aangebracht.
2. De overdraagbaarheid van het speelrecht door een lid of diens nabestaanden is in alle overige gevallen alleen mogelijk via de vereniging. Een uittredend lid heeft alleen recht op restitutie van het restant van de entreefee als deze een nieuw lid aanbrengt, die de volledige dan geldende entreefee via de vereniging aan Sluispolder Financiering BV voldoet.
Het restant van de entreefee wordt bepaald door aftrek van de tot op het moment van uittreding gedane afschrijving van 4% per jaar, zoals in lid 1 van dit artikel is omschreven.

BETALINGSTERMIJNEN
Artikel 6:
1. Onderstaande betalingstermijnen zullen gelden:
- Eenmalige kosten (zoals entreefee Golfbaan Sluispolder BV, clubentreefee en administratiekosten) zijn verschuldigd bij aanvang van het nieuwe lidmaatschap. Hiervoor wordt een factuur toegezonden. Deze factuur dient binnen 1 maand te zijn voldaan.
- Jaarlijks terugkerende kosten (zoals jaarfee, clubcontributie en NGF bijdrage) zijn voor nieuwe leden bij aanvang van het lidmaatschap en voor bestaande leden bij aanvang van het verenigingsjaar verschuldigd. Hiervoor wordt eveneens een factuur toegezonden. Deze factuur dient binnen 1 maand te zijn voldaan.
2. Toelating tot seniorlid, jeugdlid, juniorlid of aspirantlid geschiedt door het bestuur zoals bepaald in artikel 4, lid 3 van de Statuten van de vereniging. Voorwaarde voor toelating is dat alle aan het lidmaatschap verbonden kosten (zowel de eenmalige kosten als die over het eerste jaar van lidmaatschap) zijn voldaan.
3. Wanneer betaling van de clubcontributie en de jaarfee niet binnen een maand door een lid wordt voldaan en het lid tenminste tweemaal schriftelijk is aangemaand, waarvan tenminste eenmaal per aangetekende brief, dan komt dit lid in aanmerking voor opzegging namens de vereniging.
4. Voor elke aanmaning, zoals genoemd in lid 3, wordt een bedrag ad € 25,= in rekening gebracht.
5. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen af te wijken van de in lid 3 bepaalde betalingsregeling voor de clubcontributie.

BESTUUR
Artikel 7
1. De leden van het bestuur worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een zittingsperiode van drie jaar. De leden van het bestuur kunnen voor een gelijke duur worden herbenoemd.
2. Er wordt door het zittend bestuur een rooster bijgehouden van aftredende leden om zo een voldoende continuïteit in de bestuurssamenstelling te verzekeren. De voorzitter en de secretaris treden niet beide binnen een periode van 6 maanden af.

Artikel 8
1. Wanneer er een vacature open staat, draagt het bestuur zorg voor een niet-bindende aanbeveling die wordt vermeld bij de oproeping voor de Algemene Vergadering.
2. Stemgerechtigde leden hebben ook het recht een aanbeveling te doen. Tenminste 2 weken voor de Algemene Vergadering, dienen 10 stemgerechtigde leden de door hen aanbevolen persoon schriftelijk aan het Bestuur kenbaar te maken. Het bestuur stuurt uiterlijk een week voor de dag van de Algemene Vergadering schriftelijk (mogelijk per e-mail) aan ieder lid de naam van de door de leden aanbevolen persoon.

Artikel 9
1. Bestuursvergaderingen worden gehouden als de voorzitter dit verlangt of 3 andere bestuursleden dit verlangen.
2. Het bestuur kan alleen rechtsgeldig vergaderen of besluiten als er tenminste 3 leden aanwezig zijn. Wanneer er geen 3 leden aanwezig zijn wordt er een nieuwe bestuursvergadering bijeengeroepen. Deze vergadering kan dan rechtsgeldig vergaderen en besluiten als er tenminste 2 bestuursleden aanwezig zijn.
3. Oproepingen tot bestuursvergaderingen geschieden zo mogelijk met in achtneming van een termijn van tenminste 5 dagen en onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
4. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Wanneer deze niet aanwezig is wordt er een ander bestuurslid door het bestuur aangewezen om de vergadering te leiden.
5. Er worden notulen, danwel een besluitenlijst gemaakt door de secretaris of een ander door het bestuur aan te wijzen persoon. De notulen worden in de daarop volgende vergadering goedgekeurd.
6. De leden 4 en 5 gelden tevens voor de Algemene Commissievergaderingen.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 10
1. De Algemene Vergadering komt bijeen zo vaak en op de wijze als in de statuten van de vereniging vermeld. Stukken worden toegezonden zoals in de statuten vermeld, waarbij onder schriftelijk toezenden uitdrukkelijk ook verzending per e-mail valt. Leden die op één en hetzelfde adres staan ingeschreven, krijgen slechts één aankondiging.
2. Het bestuur benoemt in het geval een schriftelijke stemming is vereist in de Algemene Vergadering een stembureau van 2 leden.
3. Ongeldig zijn:
- blanco stembriefjes;
- stembriefjes, die een persoon niet duidelijk aanwijzen, dan wel een niet verkiesbaar persoon
aanwijzen;
- stembriefjes die meer namen bevatten dan het aantal te verkiezen personen;
- getekende stembriefjes.
4. Deze ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

COMMISSIES ALGEMEEN
Artikel 11
1. Ten behoeve van bepaalde activiteiten kan het bestuur een commissie benoemen. Een dergelijke benoeming kan, evenals een mutatie in een bestaande commissie, op ieder moment ingaan. Benoemingen en mutaties in commissies worden bekend gemaakt via het clubblad en de website.
2. Commissieleden worden benoemd voor de tijd van drie jaar en zijn behoudens dispensatie van het bestuur, slechts eenmaal herkiesbaar.

BESTUURSTAKEN TEN AANZIEN VAN COMMISSIES
Artikel 12
1. De commissieleden worden benoemd door het bestuur, op voordracht van en na overleg met de commissie. Ook het bestuur kan een commissielid voordragen.
Een uitzondering hierop vormen de kascommissie en de commissie van beroep, waarvan de leden door de Algemene Vergadering worden benoemd.
2. De doelstellingen van de betreffende commissie worden door het bestuur geformuleerd, na overleg met de commissieleden.
3. Het bestuur ontvangt besprekingsverslagen van de commissievergaderingen.
4. Het bestuur wijst voor iedere commissie een bestuurslid aan als contactpersoon.
5. Correspondentie naar buiten toe, verloopt via het secretariaat.
6. De penningmeester is bevoegd om op ieder gewenst moment (doch niet meer dan eenmaal per jaar) kascontrole uit te voeren bij de commissies die kas voeren.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN COMMISSIES
Artikel 13
1. Iedere commissie benoemt een contactpersoon naar het bestuur. Deze contactpersoon zal in beginsel de commissievoorzitter zijn.
2. Van iedere commissievergadering c.q. bespreking worden notulen gemaakt.
3. Een commissie is vrij om voor bepaalde activiteiten een subcommissie te benoemen. De commissievoorzitter is verantwoordelijk voor de subcommissie.
4. Kasvoerende commissies benoemen een penningmeester. De penningmeester maakt jaarlijks voor 1 oktober een (voorlopige) begroting voor het komende jaar en jaarlijks voor 1 februari een exploitatierekening over het afgelopen jaar. De penningmeester wordt jaarlijks gedechargeerd door de penningmeester van het bestuur.
5. Voor iedere rechtshandeling, waarvan het belang de som van € 500,= te boven gaat, is voorafgaand schriftelijke toestemming van het bestuur vereist.

KASCOMMISSIE
Artikel 14
1. Ingevolge van artikel 10, lid 4 van de Statuten wordt jaarlijks door de Ledenvergadering een kascommissie benoemd, bestaande uit 2 leden.
2. De benoeming geldt voor een periode van maximaal twee aaneengesloten jaren, waarbij ieder jaar één van de beide commissieleden aftreedt.

WIJZIGING REGLEMENT
Artikel 15
1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Algemene Vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot wijziging duidelijk is vermeld.
2. Een besluit tot wijziging van dit reglement moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een quorum is niet vereist.

Pagina aangepast: 16-november-2017